NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องความเพียร
หมวด: Campus

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เรื่องความเพียร

  • 573
  • 1
  • 0
Nut

ลูก...อันเป็นที่รักของพ่อ

       ลำดับต่อไป เมื่อลูกทราบว่า คนดี คือ ผู้ที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาและตามพระบรมราโชวาทแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว และดังที่พ่อได้บอกไว้ว่าการทำความดีนั้นยาก เพราะฉะนั้น ลูกจักต้องตั้งใจทำดีให้มากที่สุด ด้วยความเพียรพยายามอย่างสุดกำลัง เพราะความเพียรเป็นทางสู่ความสำเร็จ

       ดังพุทธพจน์ที่ว่า “วิริเยน ทุกขมัจเจติ แปลว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 มีความว่า...

       ...ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดี ความเจริญให้บังเกิดขึ้น และ ระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะสำคัญต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัว และส่วนรวม...

       เมื่อพ่อได้รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในวันนั้นทำให้พ่อระลึกและได้เข้าใจว่า คนหลาย ๆ คนที่ทำความดี แต่ก็ยังไม่ได้รับผลแห่งการกระทำความดี เหตุเป็นเพราะขาดความเพียรในการทำความดี อันได้แก่ 1. ทำความดีไม่มากพอ 2. ทำความดีไม่สม่ำเสมอ 3. ทำความดีแล้วต้องการผลโดยเร็ว 4. ทำความดีอย่างไม่ตั้งใจ หรือทำความดีเพื่อหวังผลประโยชน์แก่ตนเองมากเกินควร เขาเหล่านั้นก็จักต้องประสบกับความผิดหวัง และเกิดความทุกข์ และท้อแท้ใจได้โดยง่าย

       พ่อจึงขอให้ลูกของพ่อจงจำไว้ว่า... ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด ขอให้ตั้งใจทำแต่ความดี และขอบอกลูกอีกว่าความดีจักส่งผลแก่ลูก” เป็นความสุขความเจริญนั้น ลูกจักต้องมีความเพียรเป็นเบื้องต้น”

       ดังหลักธรรมเรื่องความเพียร 4 ข้อ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้ 

       1. ลูกต้องเพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลกรรม ที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น

       2. ลูกต้องเพียรละบาปอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป

       3. ลูกต้องเพียรทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดมีขึ้น

       4. ลูกต้องเพียรรักษากุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งมั่นเจริญและไพบูลย์

       เมื่อลูกตั้งมั่นอยู่ในความเพียรทั้ง 4 ประการ ได้ เมื่อใด ก็ขึ้นชื่อได้ว่า ลูกของพ่อนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ลูกก็จักมีความรอบคอบ สุจริต เที่ยงธรรม และ บริสุทธิ์ ความปรารถนาของลูกก็จักต้องสำเร็จอย่างแน่นอน...

ที่มาจากหนังสือ พระบรมราโชวาทคำสอนพ่อ

บันทึกคำสอนเพื่อความสุขและความสำเร็จของ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store