NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รู้แล้วไม่ทำ ก็เหมือนกับไม่รู้
หมวด: Life

รู้แล้วไม่ทำ ก็เหมือนกับไม่รู้

  • 577
  • 0
  • 0
Domiinfo

รู้แล้วไม่ทำ ก็เหมือนกับไม่รู้

ความรู้ที่ได้มาถ้าไม่ฝึกฝนแล้วนำมาปฏิบัติ ก็ไม่เกิดผล

ความรู้ที่ได้มาต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญและนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ นำมาปฏิบัติให้เกิดผล จึงจะเรียกว่ามีความรู้ 

หากความรู้ที่เรียนรู้มาแต่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ก็เปรียบเหมือนกับไม่รู้ ความรู้ที่ไม่สามารถใช้งานได้คือความรู้ที่เรียนรู้มาแต่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือเป็นความรู้ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผล

เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วต้องลงมือทำ

ภาพ: ize parnward

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store