NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ภาพเก่า เล่าใหม่ ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล ปี 2552
หมวด: Life

ภาพเก่า เล่าใหม่ ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล ปี 2552

  • 576
  • 139
  • 0
rockyminic

บันทึกการเดินทาง : ภาพเก่า เล่าใหม่

ฉลองวัดคาทอลิก วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล จ.ราชบุรี

โบสถ์หลังเก่า - วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2552 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

จบพิธี เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store