NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ภาพเก่า เล่าใหม่ ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล ปี 2553
หมวด: Life

ภาพเก่า เล่าใหม่ ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล ปี 2553

  • 572
  • 116
  • 0
rockyminic

 

บันทึกการเดินทาง : ภาพเก่า เล่าใหม่

ฉลองวัดคาทอลิก วัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล จ.ราชบุรี

โบสถ์หลังเก่า - วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2553 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

จบพิธี เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store