NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันสงกรานต์ นอมน้อมผู้ใหญ่ เอ็นดูผู้น้อย วัฒนธรรมไทย อย่าให้สิ้นสูญ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันสงกรานต์ นอมน้อมผู้ใหญ่ เอ็นดูผู้น้อย วัฒนธรรมไทย อย่าให้สิ้นสูญ
Thai Post

12 เม.ย.62-เนื่องในวาระโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมประทานพรวันสงกรานต์ 2562 ความว่า

"สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน     มีการแสดงออกทางกาย และทางวาจาที่น่าชื่นใจต่อกัน     ผู้น้อยก็แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่     ผู้ใหญ่ก็แสดงความเอื้อเฟื้อเอ็นดูต่อผู้น้อย ด้วยความจริงใจ     นับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย     ที่เราทั้งหลายต้องช่วยกันสืบสานต่อไป อย่าให้สิ้นสูญ .."
 

ข้อมูล : ไทยโพสต์ | non-category

RECOMMENDED BY NOOZUP

Apple Store Play Store