NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Food & Travel

เริ่มแล้ววันนี้ บัตรแมงมุม-EMV นั่งรถไฟฟ้าฟรี

  • 36
  • 1
Mango Zero

วันนี้ (21 พ.ค.)  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองประเภท คือ บัตรแมงมุม เวอร์ชัน 2.0, เวอร์ชัน 2.5 และบัตร Contactless สามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทั้ง 8 สถานี โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถใช้ชำระค่าโดยสารได้นั้น เป็นของผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.สมุทปราการ และ จ.สมุทรสาคร

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร EMV เวอร์ชัน 4.0 จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ จำนวนเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และจะตัดวงเงินที่เหลือในบัตรทุกสิ้นเดือน ไม่ว่าจะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือไม่  และใส่วงเงินใหม่ จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร O- 2109-2345 หรือ call center กรมบัญชีกลาง โทร 0-2270-6400 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: Matichon

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store