NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ทำพาสปอร์ตพม่าในประเทศไทย?
หมวด: Business

ทำพาสปอร์ตพม่าในประเทศไทย?

  • 21.6K
  • 74
  • 223
คนแรงงานต่างด้าว

 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ใช้หนังสือเดินทางเล่มสีเขียว หรือเรียกว่าหนังสือรับรองสัญชาติ Certificate Of Identity ใช้แทนหนังสือเดินทางโดยมีรัฐบาลพม่ามาทำการออกให้สำหรับแรงงานพม่าที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย หนังสือนี้มีอายุ 5 ปี แต่ไม่สามารถนำไปทำเป็นนำเข้า MOU ทั้งนี้ต้องไปทำหนังสือเดินทางใหม่เป็นพาสปอร์ตเล่มสีแดงอายุเล่ม 5 ปี และจะต้องระบุประเภทเป็น PJ เท่านั้น ซึ่งเป็นพาสปอร์ตสำหรับคนพม่าที่ใช้ในการไปทำงานต่างประเทศ

สถานที่ทำในประเทศไทยที่ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อทำแล้วไปรับหนังสือเดินทางที่สถานทูตเมียนมา หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดนฝั่งท่าขี้เหล็ก (ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) หรือที่ฝั่งเมียวดี (ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) หรือที่ฝั่งเกาะสอง (ตรงข้ามอำเภอเมือง จังหวัดระนอง) มีค่าธรรมเนียมในการทำ 1,050 บาท โดยไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  1. เข้ารับการตรวจเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลที่ศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ใช้บัตรประชาชนพม่า และทะเบียนบ้านพม่า ฉบับจริงไปทำ
  2. เมื่อครบกำหนด 30 วันแล้วให้เช็คที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หากมีรายชื่อมาแล้วให้ชำระค่าธรรมเนียม 1,050 บาท และค่าบริการ 10 บาท
  3. นำใบเสร็จรับเงินไปรับพาสปอร์ต *กรณีชื่อใน CI ไม่ตรงกับพาสปอร์ตใหม่ให้ขอหนังสือรับรองจากสถานทูตพม่าก่อน
  4. นำเอกสาร CI ใบอนุญาตทำงาน และพาสปอร์ตใหม่ไปทำการย้ายตราวีซ่าเข้า
  5. นำเอกสารทั้งหมดแจ้งเปลี่ยนกับสำนักงานจัดหางานที่เราอยู่

พาสปอร์ตเล่มนี้ถึงจะนำไปทำเป็นนำเข้าMOU ได้ ส่วนคนที่จะไปทำในประเทศพม่าก็ทำได้มีสถานที่ทำได้หลายจังหวัดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลวิธีการไม่เหมือนกัน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store