NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

รัฐบาลจีนยันเดินหน้าสนับสนุนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกง

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

นายเกิง ฉวง โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจีนจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (HKSAR) ในการแก้ไขร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไป

การแสดงความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แปรเปลี่ยนจากการชุมนุมอย่างสงบไปสู่การใช้ความรุนแรง

สำหรับการชุมนุมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อประท้วง "การปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกง" ที่เสนอโดยรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งแต่เดิมนั้น ฮ่องกงจะสามารถส่งผู้ร้ายหลบหนีจากต่างชาติกลับไปยังเขตอำนาจศาลของประเทศนั้นๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีความตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน แต่ฮ่องกงนั้นไม่สามารถทำความตกลงในเรื่องดังกล่าวกับจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าได้เนื่องจากช่องโหว่ทางกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลฮ่องกงจึงได้เสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าว เพื่อให้ฮ่องกงสามารถส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปให้ประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้ทำความตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ ซึ่งรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ โดยฮ่องกงจะใช้วิธีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และมีเงื่อนไขหลายประการที่การยื่นขอรับผู้ร้ายข้ามแดนกลับ จะต้องเข้าข่ายตามที่ฮ่องกงกำหนด

ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่ให้ยกเลิกร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะที่ผู้ชุมนุมประท้วงมาจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งภาคธุรกิจ กลุ่มศาสนา ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน ซึ่งได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ว่า พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดจะถูกเจ้าหน้าที่จีนกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม และไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมของจีน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store