NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า
หมวด: Health

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร สอนแบบไหน แล้วจะเหมาะกับลูกหรือเปล่า

  • 107
  • 2
  • 2
TheAsianParent.com

ใกล้ถึงวัยที่ลูกจะเริ่มเข้าโรงเรียน อีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มศึกษาคงหนีไม่พ้นการหาสถานที่ศึกษาให้กับลูกรัก เพราะว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานให้กับการในอนาคตของลูก หลายคนเริ่มคุ้นหูกับคำว่า “โรงเรียนทางเลือก” มาลองทำความรู้จักและเข้าใจความหมายของโรงเรียนทางเลือกกันดู

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร
โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบเปิดให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล โดยสอนตามแนวทางที่ไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำ แต่เน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก นำมาซึ่งการสอนแบบเฉพาะกลุ่ม ให้เด็กมีความกล้าคิด มีความเป็นตัวของตัวเอง มีการปรับแนวการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทราบกันไปแล้วว่า โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ต่อไปเราไปดูกันว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกเป็นอย่างไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นอย่างไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก อาทิ

- แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เช่น โรงเรียนมอนเตสซอรี่นานาชาติ จ.เชียงราย, โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร จ.กรุงเทพฯ

- แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เช่น โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์

- แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) เช่น โรงเรียนวรรณสว่างจิต, โรงเรียนปัญโญทัย

- แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เช่น โรงเรียนวนิษา จ.ปทุมธานี

- แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) เช่น โรงเรียนอมาตยกุล

- แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เช่น โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

- แนวคิดการสอนแบบ ไฮสโคป (High Scope) เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

- การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) เช่น โรงเรียนทอรัก จ.สมุทรปราการ

ที่มา : ED-TECH


รูปแบบโรงเรียนทางเลือก
 
ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกยังคงตั้งอยู่บนหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรูปแบบโรงเรียนทางเลือกไว้ 5 รูปแบบ คือ

1 โรงเรียนในกำกับของรัฐที่เน้นความเป็นอิสระคล่องตัว มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ที่นำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้เรียน

3 โรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ใช้หลักการให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการวัดแววว่ามีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง จากการสังเกตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู

4 โรงเรียนสองภาษา เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน

5 โรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโรงเรียนที่อาศัยสื่ออิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยผู้เรียนจะเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนจริง

เรียกได้ว่า แนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือก เป็นการเตรียมพร้อมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของลูก และยังส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าพ่อแม่จะตั้งใจให้ลูกเข้าโรงเรียนในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือ การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนนั้น ๆ ให้ดีที่สุด คำนึงถึงการเดินทางของเด็ก ราคาค่าเทอมที่เหมาะสม ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมความพร้อมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกเนิ่น ๆ จึงจะดีที่สุดค่ะ

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store