NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ประเทศที่มีปืนมากกว่าคน
หมวด: World

ประเทศที่มีปืนมากกว่าคน

  • 556
  • 17
  • 1
สาระอัปเดต

ทราบไหมว่า.. ในการจัดอันดับประเทศสำหรับอาวุธปืนที่ถือโดยพลเรือนต่อประชากร 100 คน สำรวจในปี 2017 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนปืน 102.5/ประชากร 100 คน

จัดเป็นประเทศที่มีปืนมากกว่าประชากร

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store