NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับธนาคารโลกและยูนิเชฟ ร่วมกันจัดการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN Hight - Level Meetingon Human Capital Development)

โดยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเชียนได้หารือถึงแนวทางและกรอบนโยบายสำคัญเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนทุนมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนผ่านการลงทุนเชิงนโยบายอย่างบูรณาการและการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างประสบความสำเร็จในการสร้างพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมถึงการลดความยากจนตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา แต่ค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดด้านการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาทักษะยังคงต่ำกว่าที่คาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับรายได้ของกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังมีความหลือมล้ำสูงในเรื่องอายุขัยเฉลี่ย ผลิตภาพแรงงาน และคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการลงทุนโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่งยิ่งในวัยเด็กและเยาวชนยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญ

สำหรับการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายและหารือแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ใหม่ พร้อมทั้งกำหนดประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ภูมิภาคมีความสนใจร่วมกัน โดยนำบริบทของแต่ละประเทศมาปรับใช้เพื่อให้มีการดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม

"ภูมิภาคของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางต่างๆเพื่อสนับสนุนให้แรงงานมีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ และมีความพร้อมสำหรับโลกอนาคตซึ่งมีเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน" นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าว

"การออกแบบนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นทุนมนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนานั้นถือเป็นความสำคัญลำดับแรกสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเชียน"

ทั้งนี้โครงการทุนมนุษย์ของธนาคารโลกเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเชียนนอกจากนี้โครงการฯ ยังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่าเด็กที่เกิดในประเทศสมาชิกอาเขียนในวันโดยเฉลี่ยแล้วคาดว่าจะมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่เพียงร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับเด็กที่เกิดในประเทศที่มีการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง

"การลำดับความสำคัญในการพัฒนาทุนนุษย์หมายถึงการให้ประชาชนป็นศูนย์กลางของการลงทุนนโยบาย และโครงการต่างๆ " น างมารา วาร์วิด ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์กล่าว

"ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถระบุช่องว่างและสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองเท่าเทียมและยั่งยื่นให้กับคนทุกคนได้โดยการดำเนินการตามเป้าหมายนี้"

ขณะที่ในโอกาสนี้ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันอภิปรายถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการลงทุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้การประชุมฯ ยังได้หารือประเด็นภาวะทุพโภชนาการ โดยหลายประเทศได้หยิบยกตัวอย่างความก้าวหน้าและความท้าทายของการดำเนินนโยบายในด้านนี้ โดยในภูมิภาคอาเซียนมีการคาดการณ์ว่าเด็กกว่า 5 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการขาดสารอาหาร ในขณะที่เด็กหนึ่งในสี่มีร่างกายแคระแกร็นเนื่องจากเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง

ทั้งนี้รัฐมนตรีและผู้แทนภาครัฐได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการออกแบบและการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อขจัดภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบให้ประสบความสำเร็จ

นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกประเทศได้รับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ปัจจุบัน ภูมิภาคอาเซียนกำลังผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการ 2 ลักษณะ คือมีคนกว่า 63,700,000 ล้านคน ที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ในขณะที่ความชุกขอภาวะน้ำหนักเกินในวัยเด็กได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างวดเร็วเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผลลบต่อทุนมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ" นางคารินฮัลส์ฮอฟ ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าว

ด้านผู้แทนกระทรวงด้านการวางแผนและแรงงานได้กล่าวถึงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน ผู้แทนยังได้หารือถึงโอกาสในการพัฒนาแรงงานในอาเชียนเพื่อรองรับโลกอนาคต ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การลงทุนในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังมีช่องว่างในการพัฒนามนุษย์สูง

ทั้งนี้ ได้มีข้อสรุปจากการประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อวุโสอาเซียนยินดีที่จะส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการลงทุนเชิงนโยบายอย่างบูรณการด้วยการพัฒาระบบสาธารณสุข การศึกษาที่มีคุณภาพ การส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะแรงงานของทุกช่วงวัย


ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนมนุษย์ของธนาคารโลก อ่านได้ที่
www.worldbank.org/humancapital

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store