NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รู้ไหม..ไทยเคยเตรียมย้ายเมืองหลวง
หมวด: Food & Travel

รู้ไหม..ไทยเคยเตรียมย้ายเมืองหลวง

  • 774
  • 24
  • 16
Surajrati

ในยุคสมัยของเราเท่าที่เคยเรียนมา จำได้ว่าเคยมีการเตรียมย้ายเมืองหลวงไปอยู่เพชรบูรณ์ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีแนวคิดและเตรียมการเรื่องนี้อย่างลับๆ เช่นกัน

ความลับนี้เปิดเผยโดยมัคคุเทศก์จิตอาสานำชมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เล่าว่า...

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัชกาลที่ ๖ ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ มาทรงกำกับงานปูกระเบื้องพระปฐมเจดีย์ซึ่งสร้างครอบสถูปเจดีย์โบราณเดิมสมัยทวารวดี มีการบูรณะปฏิสังขรก่อสร้างตกแต่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

การเสด็จฯ มาทรงงานในพื้นที่ครั้งนี้จำเป็นต้องมีที่ประทับแรม จึงมีการสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม ทรงเลือกพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟ และสามารถทอดพระเนตรเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ได้ชัดเจน โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เนื้อที่รวมประมาณ ๘๐๐ ไร่เศษ

ในบริเวณใจกลางที่ดินมีร่องรอยโบราณสถานที่เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นเทวาลัยประดิษฐานพระคเนศ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและความสำเร็จ

ถานที่แห่งนี้ถือเป็นศาลหลักเมืองนครปฐมที่เจ้าเมือง/ผู้ว่าฯ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการที่จะมาปฏิติหน้าที่ในจังหวัดนครปฐมต้องมาถวายสักการะบูชา

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งปฐมพิมาน พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระตำนักทับแก้ว เป็นต้น

รัชกาลที่ ๖ เสด็จฯ มาประทับและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นส่วนใหญ่ตลอดรัชกาล

เป็นสถานที่ทรงพระอักษรบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ เล่นละครโดยให้ข้าราชบริพารและข้าราชการสวมบทบาทเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดความมั่นใจเหมือนบทบาทในละคร

ฝึกซ้อมกองกำลังเสือป่าเพื่อเตรียมไว้ป้องกันประเทศ และเป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเพราะในขณะนั้นคนไทยไม่มีหนังสือพิมพ์อ่าน มีแต่หนังสือพิมพ์ของต่างชาติ

การสร้าง พระราชวังสนามจันทร์ จึงเป็นการเตรียมเมืองหลวงสำรองไว้ หากต่างชาติจะยึดเมืองไทยเป็นอาณานิคม เพราะในสมัยรัชกาลที่ ๕ เคยเกิดเหตุการณ์ต่างชาติใช้เรือปืนปิดอ่าวไทยจนต้องเสียดินแดนและใช้ "เงินถุงแดง" ที่สะสมเป็นทุนสำรองของประเทศมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ มาไถ่บ้านเมืองมาแล้ว

ปัจจุบัน พระราชวังนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ เนื่องจากบริเวณรอบๆ ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา

ปีนี้มีอายุ ๑๑๒ ปี

.............

ขอขอบคุณ

#มัคคุเทศก์จิตอาสา

#มหาวิทยาลัยศิลปากร

 Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store