NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ความหมายของ ศิลปะ
หมวด: Life

ความหมายของ ศิลปะ

  • 566
  • 200
  • 1
NC Isabella

"ศิลปะ" ทั่วๆไปหมายถึง การกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดคือ Art ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สรรพสิ่ง, สุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ งานศิลปะจะรวมถึงชิ้นงานหลายๆ ชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร, สื่ออารมณ์ หรือใข้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะมักเรียกรวมๆ ว่า "ศิลปิน"

     ศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเขียน บทกวี การเต้นรำ การแสดง ดนตรี งานปฏิมากรรม ภาพวาด ภาพเขียน หรืออื่นๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วศิลปะจะหมายถึงงานทางทัศนศิลปะพวก ภาพวาด-ภาพเขียน งานประติมากรรม งานแกะสลัก รวมถึง Conceptual art และ Installation art

                     ทุกสรรพสิ่ง ล้วนแต่เป็นศิลปะ

                       แม้กองขยะมองดีๆ ก็มีศิลป์

By.. NC Isabella

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store