NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

World Bank ประเมิน GDP ไทยปี 62 โต 2.7%

  • 0
  • 1
การเงินธนาคาร

ธนาคารโลก คาดการณ์เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะชะลอตัวลง จากอุปสงค์ของตลาดโลกลดลงและผลกระทบสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม การบริโภคยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง แนะผู้มีอำนาจใช้นโนบายอย่างเหมาะสม ปกป้องความยั่งยืนด้านหนี้ และปฏิรูปการผลิต ดึงดูดการลงทุน

World Bank หรือธนาคารโลก คาดการณ์เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะชะลอการเติบโตลงจากปี 2561 ที่ระดับ 6.3% โดยคาดว่า GDP ปี 2562-2564 จะอยู่ที่ระดับ 5.8% 5.7% และ 5.6% ตามลำดับ พร้อมกันนั้นได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2562 ลงไปที่ระดับ 2.7% จากเดิมที่คาดการณ์ GDP ไว้ที่ 3.5% เมื่อเดือนเมษายน ขณะที่คาดการณ์ GDP ไทยปี 2563 และปี 2564 ที่ระดับ 2.9% และ 3.0% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตด้านการส่งออกและกิจกรรมด้านการผลิตที่ลดลงในวงกว้าง

โดยรายงาน East Asia and Pacific Economic Update ฉบับเดือนตุลาคม 2562 ภายใต้ชื่อ Weathering Growing Risks พบว่าอุปสงค์ของตลาดโลกและตลาดจีนที่อ่อนตัวลง รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตด้านการส่งออกและการลงทุนลดลง นับเป็นบททดสอบความยืดหยุ่นในการรับมือด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

รายงานระบุว่า ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ในระยะยาว ในขณะที่บางประเทศหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปแบบการค้าโลกใหม่ แต่ทว่าความไม่ยืดหยุ่นของห่วงโซ่มูลค่าโลกจะทำให้ประเทศในภูมิภาคไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวในระยะใกล้

นายแอนดรู เมสัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า จากการที่บริษัทต่างๆ พยายามหาหนทางเพื่อหลบเลี่ยงภาษีจากสงครามการค้า มองว่าเป็นเรื่องยากที่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะสามารถทดแทนบทบาทของจีนในห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ในระยะสั้น เนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและกำลังผลิตมีขนาดเล็ก

รายงานนี้ได้เตือนถึงความเสี่ยงด้านลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะรุนแรงมากขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อจะส่งผลเสียต่อการเติบโตของการลงทุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง เศรษฐกิจของจีนที่ลดการเติบโตลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปัญหาในภาคพื้นสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเรื่อง Brexit ที่ยังไม่ลงตัวอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าส่งออกจากภูมิภาคนี้ลดลง

อย่างไรก็ตาม การบริโภคในภูมิภาคนี้ ไม่รวมจีน ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าไปเล็กน้อย เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลัง ในขณะเดียวกันประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กในภูมิภาคยังเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์และเหมืองแร่ สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของแต่ละประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัว

แต่ระดับหนี้ที่อยู่ในระดับสูงและกำลังเพิ่มขึ้นในบางประเทศนั้นส่งผลให้การใช้นโยบายการคลังและการเงินเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีข้อจำกัด อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะการเงินโลกที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันอาจทำให้การกู้ยืมมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น การเติบโตของสินเชื่อยังซบเซา และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค

จากการที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รายงานนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ประเทศต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมในการใช้มาตรการด้านการคลังหรือนโยบายการเงินเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยต้องปกป้องความยั่งยืนด้านการคลังและหนี้ไปพร้อมๆ กัน

พร้อมทั้งปฏิรูปด้านการผลิตเพื่อปรับปรุงผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการปฏิรูปด้านกฎระเบียบข้อบังคับ จะช่วยให้บรรยากาศการค้าและการลงทุนมีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะดึงดูดการเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เทคโนโลยี และการถ่ายทอดความรู้

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store