NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
New Stories: Did you know?
หมวด: World

New Stories: Did you know?

  • 595
  • 120
  • 0
DoctorKnowHow

Episode 2: Antarctica Concern

ตอนที่ 2: เรื่อง ความกังวล เกี่ยวกับทวีป แอนตาร์กติกา

มีการค้นพบว่า แผ่นน้ำแข็งเริ่มละลายและเคลื่อนตัว โดยนักวิจัยทวีป

แอนตาร์กติกา ได้ค้นพบตัวเลขที่น่ากลัวของแอ่งน้ำที่เกิดจากการละลาย

ของแผ่นน้ำแข็งที่มาจากการเคลื่อนตัวของชั้นน้ำแข็งทั่วโลกมากมาย

ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนไป  นักวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ได้พบว่า มีแอ่งน้ำแข็งที่

ละลายประมาณ 65,000 แห่ง ที่เกิดจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งจาก

ขอบของชายฝั่งตะวันออกของแอนตาร์กติกาทั้งสิ้น ซึ่งน้ำที่ละลายนั้นมาจาก

น้ำแข็งหรือหิมะ หรือ ชั้นของน้ำแข็ง สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้น มักจะมีสาเหตุ

ร่วมกับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นด้วย  จากการสำรวจแอนตาร์กติกาด้วย

ดาวเทียม พบว่า 5 ล้าน กิโลเมตร ของน้ำแข็งที่ละลาย กลายเป็นน้ำอยู่

รอบ ๆ  บริเวณนั้น ซึ่งนักวิจัยได้เสริมว่า การเกิดของแอ่งน้ำที่เกิดจากการ

ละลายของน้ำแข็งนั้น มากเกินกว่าที่คาดไว้ ความหนาแน่นของแอ่งน้ำ

ที่เกิดจากน้ำแข็งนั้น เกิดขึ้นมากในบริเวณแอนตาร์กติกา มีความคล้ายคลึง

กับความหนาแน่นของแอ่งน้ำแข็งที่ละลาย ที่ได้ศึกษาที่ กรีนแลนด์ ซึ่งพบว่า

แผ่นน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวจนมีผลให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นนั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลโดย: Sebastian Kettley/www.express.co.uk

ขอบคุณภาพจาก: Pinterest as well as Getty Image

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store