NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้เบิกจ่ายตรงได้

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

กรมบัญชีกลางประกาศหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายตรงยารักษาโรคมะเร็ งเพิ่มเติม 2 รายการ ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงิ นไปก่อน เริ่ม 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเพิ่ มเติมรายการยาสำหรับรั กษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุ คคลในครอบครัวที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็งและโลหิตวิ ทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน โดยล่าสุดกรมบัญชีกลางได้มี การปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ ในการเบิกจ่ายยา 1 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้ สามารถเบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ ในการเบิกจ่ายค่ายา Trastuzumab ให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ งเต้านมทั้งในระยะเริ่มต้ นและระยะแพร่กระจาย โดยเป็นการเพิ่มเงื่อนไขการใช้ ยาให้เพิ่มขึ้นตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์ ในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

2. กำหนดเพิ่มรายการยาและเงื่ อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ ายา Ruxolitinib ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคผั งผืดในไขกระดูก Myelofibrosis

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และแพทย์ผู้ทำการรักษามี แผนการรักษาด้วยยา 2 รายการดังกล่าว ให้ดำเนินการลงทะเบียนขออนุมัติ การใช้ยาในระบบ OCPA ณ สถานพยาบาลก่อนจึงจะสามารถใช้สิ ทธิเบิกจ่ายตรงได้ ซึ่งปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรั กษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่ เบิกจ่ายตรงได้ จำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ และ 33 เงื่อนไขข้อบ่งชี้ อนึ่งกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุ งแนวทางการรักษาโรคมะเร็ งและโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึ งการรักษา อีกทั้งเข้าถึงเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาการรั กษามะเร็งแต่ละชนิดได้มากขึ้น โดยจะประกาศเพิ่มรายการยาและเงื่ อนไขข้อบ่งชี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรั กษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store