NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

ผลกระทบจากโรคระบาดในจีน ต่อการท่องเที่ยวไทยปี  63

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

ทางการจีนประกาศปิดระบบการคมนาคมรวมในเมืองอู่ฮั่น และในอีกหลายเมือง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV)

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ จากรายงานของทางการจีน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 พบว่า จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในประเทศจีน 830 ราย (มีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้น) ซึ่งมีการพบในพื้นที่อื่นๆ ของจีนเช่นกัน อาทิ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เจ้อเจียง ฮาร์บิน

โดยมีรายงานผู้เสียชีวิต 25 ราย และยังมีผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม 9,507 ราย นอกจากนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีมาตรการการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ทางการจีนได้ปิดระบบการคมนาคมเข้า-ออกในเมืองอู่ฮั่น และในอีกหลายเมือง เช่น หวงกัง เอ้อเจียง เป็นต้น เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหรือเทศกาลตรุษจีน จะเป็นช่วงที่ชาวจีนนิยมเดินทางในประเทศและต่างประเทศ

ผลกระทบจากการที่ทางการจีนประกาศปิดระบบการคมนาคมทางอากาศเมืองอู่ฮั่นก่อนเทศกาลวันหยุดยาวเนื่องในวันตรุษจีน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากการปิดท่าอากาศยานในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันหยุดช่วงเทศกาลตุรษจีนเพียง 1 วัน จะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่เป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 2.3%-3.0% ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.55 – 3.58 แสนคน จากเดิมที่คาดไว้ที่ประมาณ 3.66 แสนคน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย เป็น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

ภายใต้สถานการณ์ที่ทางการจีนสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการที่ทางการจีนได้ให้ความสำคัญโดยมีการออกมาตรการขั้นสูงเพื่อควบคุมและหยุดการแพร่ระบาดของโรค กอปรกับไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กรณีที่ 1 นี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ในเบื้องต้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะจากเมืองอู่ฮั่น และน่าจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบถึงภาพรวมของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เป็นตลาดเป้าหมายของไทย  ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงยังคงกรอบเป้าหมายเดิม โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน ซึ่งกรอบล่างของประมาณการน่าจะสามารถรองรับได้

- กรณีที่ 2 การระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ขยายระยะเวลาเป็นประมาณ 1-3 เดือน

ภายใต้สถานการณ์ที่ทางการจีนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศจีนที่นานขึ้น ซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แม้กรณีนี้จะยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ แต่เนื่องด้วยเมื่อระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคยาวนานขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน และสะท้อนกลับมายังกำลังซื้อของประชาชนชาวจีนในประเทศ รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ ประชาชนชาวจีนบางส่วนอาจมีการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยหรือไม่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

โดยภายใต้กรณีดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2563 อาจลดลงเหลือประมาณ 10.94-10.77 ล้านคน หรือหดตัวประมาณ 0.5%-2.0%

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน น่าจะยังส่งผลจำกัดต่อการท่องเที่ยวไทย เนื่องด้วยสถานการณ์ครั้งนี้ทางการจีนมีระบบการจัดการที่รวดเร็วและเข้มข้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น และการสื่อสารที่ทั่วถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยอาจจะยังไม่ยกระดับเท่ากับกรณีการแพร่ระบาดของโรค SARS (จากรายงานของ World Health Organization พบว่า เชื้อมีการแพร่ระบาดใน 29 ประเทศ ในหลายภูมิภาค มีผู้ป่วย 8,096 ราย และมีผู้เสียชีวิต 774 ราย) โดยในช่วงเวลานั้นส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ทั้งปี 2546 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยหดตัว 18.2% ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยหดตัว 7.4% หรือมีจำนวน 10.00 ล้านคน

อย่างไรก็ดี การประเมินสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ทั้ง 2 กรณีนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวในแต่ละกรณี ซึ่งผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องจะได้สามารถวางแผนการทำธุรกิจและปรับตัวรองรับกับกรณีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบตามพัฒนาการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ต่อไป

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store