NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
รอสร่างมนต์
หมวด: Life

รอสร่างมนต์

  • 580
  • 9
  • 0
โมกหอม


#รอสร่างมนต์
 

มิอาจรู้ได้ว่า..เขามีตัวตนอยู่ รึไม่
 

เขาล่ะ รู้ไหมว่า...ตัวเองเป็นเพียงร่างหรือ เป็นวิญญาณล่องลอย
 

หากชีวิตเขา..ถูกครอบงำ   ในเงาทะมึนที่ทรงอำนาจ   
 

ขอได้ไหม?  ให้มีบางครั้ง  มีสักครั้ง...เมื่อเงาดำนั้น สัญจรไปไกล
 

มนต์สะกดนั้น  สร่างชั่วคราว เขาจึงดิ้นหลุดออกมา...ได้พบเจอ    

โมกหอม

     Oh  My  God
     

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store