NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Tech

เริ่มแล้ววันนี้ ลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้า

  • 0
  • 0
Mango Zero

เริ่มแล้ววันนี้ (25 มี.ค. 63) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า กรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/hello.html โดยขณะนี้เว็บไซต์ได้เกิดความขัดข้อง เนื่องจากเป็นวันแรก จึงมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้า ทาง กฟภ. ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ ฌดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”

ที่มา: Thairath

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store