NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
กระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่มีกำหนด
หมวด: Campus

กระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่มีกำหนด

  • 443
  • 0
  • 0
Campus

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.นี้เป็นต้นไป

90149524_2757071617708675_910

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เซ็นลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

90201709_2757092704373233_687

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงโรงเรียนกวดวิชานอกระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนติวเพื่อสอบแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนในช่วงซัมเมอร์ และโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ จะต้องปิดเรียนทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนตามประกาศฉบับนี้หากเป็นโรงเรียนเอกชนจะถูกยึดใบอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษา ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่นๆผู้บริหารก็จะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษ ทั้งนี้แม้จะประกาศปิดสถานศึกษาแต่ขอให้ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องต้องหยุดทำงานอยู่ที่บ้านด้วย

ข้อมูล : สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store