NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
"สอบ ก.พ." คืออะไร สอบ ก.พ. มีกี่รอบ แล้วแต่ละรอบสอบอะไรบ้าง?
หมวด: Campus

"สอบ ก.พ." คืออะไร สอบ ก.พ. มีกี่รอบ แล้วแต่ละรอบสอบอะไรบ้าง?

  • 529
  • 0
  • 0
Campus

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด

istock-1145942646

การสมัครสอบ

1. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

โดยจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี และผู้ที่สามารถเข้าสอบได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ

  • ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป : ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล
  • ทดสอบวิชาภาษาไทย : ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
  • ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ : ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

2. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

การสมัครสอบนี้ ผู้เข้าสมัครจะต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าตนได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้ และการสอบในภาคนี้จะเป็นการสอบเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆ เช่น  ตำแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น

3. สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

การจะสอบภาค ค. ได้นั้น ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน และในการสอบ ภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ หรืออาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา

ภาพ : isistockphoto,

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store