NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

คนแรงงานต่างด้าว

เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ และสถานะการณ์ปัจจุบัน