NOOZUP

Download NOOZUP สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด

WatchTake

งง ๆ กับชีวิตตัวเอง ถ่ายรูปก็พอได้ ทำอาหารพอได้ เขียนก็พอได้ วาดรูปพอได้ เก่งอะไรไม่รู้ เรียกว่า "มนุษย์ไทป์ C" ก็พอได้