NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
คุณค่าของความทุกข์
หมวด: Life

คุณค่าของความทุกข์

  • 659
  • 11
  • 4
Arunroong

ความทุกข์ ใครๆก็ไม่อยากเจอ

มีแต่คน ผลักไส

ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ล้วนแต่ หลีกเลี่ยง

แต่ถ้า พิจารณาความทุกข์ ให้ดีๆ

จะรู้ว่า เจ้าความทุกข์นั้น มีคุณค่า ให้เราได้เรียนรู้

ทุกข์ ทำให้จิตใจ เข็มแข็งมากขึ้น

ทุกข์ ทำให้เราค้นพบ ความสามารถของตนเอง

ทุกข์ สอนให้รู้จักวิธี เอาตัวให้รอด

ทุกข์ ทำให้เห็น มิตรแท้

ทุกข์ ทำให้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น

ขอบคุณความทุกข์ ที่ทำให้ชีวิต ปรับตัวอยู่ได้ 

ทุกสถานการณ์

...............................................

โดย อรุณรุ่ง

ภาพ pixabay

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store