NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
“ ซ่อมกันใหม่ “
หมวด: Life

“ ซ่อมกันใหม่ “

  • 535
  • 0
  • 0
เบ็นจิตร

เวลาวัน ผ่านไป มิคอยท่า

เกรียงเงินตรา แค่ไหน มิอาจยื้อ

ประเดี๋ยวนี้ เพียรใส่ใจ ฉันร่วมมือ

อย่าคิดรื้อ วานวัน มาบั่นทอน

 

ล่วงผ่านแล้ว ช่างมัน สรรค์สร้างใหม่

ออมดีไว้ ผลักร้ายทิ้ง ละมันเสีย

คว้าสัมพันธ์ นำมาขัด จับมาเจียร์

หากรักเสีย น้ำใจพร่อง ต้องดูแล

 

..................เบ็นจิตร...................

 

 

 

 

 

 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store