NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ภาพประทับใจ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หมวด: News

ภาพประทับใจ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • 261
  • 109
  • 0
Thai Post

4 พ.ค. 62 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนมัสการพระรัตนตรัย สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ทรงสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล

เสด็จฯ ขบวนราบพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์

การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยเสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นับได้ว่าเป็นความประทับใจของประชาชนไทย ที่ได้รับชมความงดงามของพระราชพิธีอันสำคัญของไทย

ภาพ : สำนักพระราชวัง

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store