NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ชาวซีพีร่วมใจสร้างรถไฟความเร็วสูงให้แล่นฉิว
หมวด: Business

ชาวซีพีร่วมใจสร้างรถไฟความเร็วสูงให้แล่นฉิว

  • 617
  • 0
  • 0
บัวลอย

  

งานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 400 คนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนธุรกิจของเครือฯ ว่าต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเครือฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานทางเลือก การจัดการขยะพลาสติก โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการชดเชยคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทุกปี และเข้าสู่ศูนย์ (zero net carbon emissions) ในปีพ.ศ. 2573 

 

 

ในงานนี้ คุณศุภชัยได้เปิดเผยถึงการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินว่า เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูง กระนั้นเหตุผลสำคัญที่เครือฯ สนใจและเข้าไปลงทุนก็เพราะว่า โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เครือฯ ยึดถือมาตลอด 

ดังนั้นถึงแม้จะมีความยากลำบากและความเสี่ยงสูง แต่เครือซีพีก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และดึงคนเก่ง ๆ จากทั่วโลกมาช่วยกันทำโครงการนี้ให้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานโครงการแรกของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และภูมิภาคอาเซียน ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือ HUB ของอาเซียน โดยยังสามารถส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กันแบบยั่งยืนได้อีกด้วย 

คุณศุภชัย ยังได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง ซึ่งจะกระจายความเจริญ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ชุมชน ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ อาทิ การนำความรู้มาพัฒนาคน เพราะการสร้างงานในยุค 4.0 นั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการ 

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการนี้จะทำให้เกิดการเข้าถึงสังคมทุกระดับ ยกตัวอย่าง เมื่อเกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น ความเจริญขยายตัวออกจากกรุงเทพฯ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้เปราะบาง เช่น ผู้พิการ จะต้องถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก ตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ชื่อว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านสังคม

ดังนั้น ประเด็นสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จึงอยู่ที่การพัฒนา ซึ่งมีความหมายมากกว่าการลงทุน เพราะเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ คุณศุภชัยได้ขอบคุณทีมงานที่ทุ่มเทอย่างหนักในการเข้าประมูล และความสำเร็จในการดึงพันธมิตรจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน เยอรมนี และอีกหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศแบบไร้พรมแดนในพื้นที่อีอีซี 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store