NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

Update สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

Update สถานการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงสถานะวันที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 17.00 น.

- ประธานสภานิติบัญญัติฮ่องกง ประกาศเลื่อนการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ของการปรับแก้ กม.ฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
โดยจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป

- กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงยังคงปักหลักอยู่รอบอาคารสภาฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในย่าน Admiralty ส่งผลให้การจราจรทางถนนเป็นอัมพาต และการสัญจรไปมาในพื้นที่เป็นไปด้วยความไม่สะดวก

- รถประจำทางสาธารณะฮ่องกงหยุดให้บริการชั่วคราว ในเส้นทางที่ต้องผ่านย่าน Admiralty โดยมีหมายเลขสายรถประจำทางดังนี้ 15C/18/18P/18X/23H H1 H1A/H2/W1/X15/X15R/513/5X/12/12A/12M/260/789/58

- ภาคเอกเชนและธนาคารหลายแห่งในย่าน Admiralty เริ่มทะยอยปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การประท้วงจะบรรเทาลง

- ผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนตัวมาที่ถนน Queensway และได้นำสิ่งกีดขวางมากั้นปิดถนนเพิ่มเติม รวมถึงนำสิ่งกีดขวางมากั้นเส้นทางเดินรถราง (tram) ส่งผลให้การเดินทางโดยรถรางในฮ่องกงเป็นอัมพาตชั่วคราว

- ผู้ชุมนุมประท้วงพยายามบุกฝ่าเข้าไปในตัวอาคารสภานิติบัญญัติฮ่องกง เป็นเหตุให้ตำรวจฮ่องกงต้องใช้แก๊ซน้ำตาและกระสุนยางยิงเข้าไปที่กลุ่มผู้ชุมนุม รวมถึงมีการใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองเพื่อปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง โดยขณะนี้ ความรุนแรงของการชุมนุมประท้วงเริ่มยกระดับขึ้นมา

- ในเวลา 16.27 น. นาย Stephen Lo Wai-chung ผบ. ตร. ฮ่องกง ประกาศสถานการณ์จราจลในพื้นที่ชุมนุมประท้วง

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง ในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงข้างต้น รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง (ได้แก่ ย่าน Admiralty / Central และ Wan Chai)

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store