NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
อยากสุข อย่าไปทุกข์กับใคร
หมวด: Life

อยากสุข อย่าไปทุกข์กับใคร

  • 557
  • 52
  • 0
Arunroong

คำพูดไหน ได้ยินแล้ว เคืองหู ก็หยุดฟัง

ถ้าเกลียดชัง แล้วทุกข์ใจ ก็ปล่อยวาง

ถ้ามันเหนื่อย ก็เรียนรู้ ที่จะพักบ้าง

ถ้าต้องการความสุข ก็อย่าไปทุกข์กับใคร

____________________________

โดย อรุณรุ่ง

ภาพ  pixabay

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store