NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ข้อคิดของปัญหา
หมวด: Life

ข้อคิดของปัญหา

  • 1.5K
  • 325
  • 16
คนกางร่ม

เรื่องใดแก้ไขได้...ก็ตั้งใจแก้ไขอย่างที่สุด

เรื่องใดแก้ไม่ได้...ก็ปล่อยผ่านไปกับสายลม

ตัดใจ ลองฝากบางอย่างไว้ กับวันวาน

แล้วอีกไม่นาน...สิ่งเหล่านั้นก็จะจางไปเอง

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store