NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

หยวนต้า เสริมทัพทีมผู้บริหาร พร้อมรุกเต็มพิกัด

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

เสริมทีมผู้นำองค์กรผสานจุดแกร่งในตัวบุคคล (People) สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(Product) และขั้นตอนให้บริการ (Process) เปิดบริการใหม่ Yuanta Private Wealth Management Service เพื่อวิสัยทัศน์เป็นผู้นำธุรกิจหลักทรัพย์ในไทย

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกของกลุ่มหยวนต้ากรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศไต้หวัน กล่าวว่า บริษัทเปิดตัวทีมผู้บริหารระดับสูงใหม่ 4 ท่าน เพื่อเสริมทัพระดับนโยบายในแต่ละสายงาน ให้รับมือกับการแข่งขันขององค์กรในทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบ

โดยมีมาตรฐานการกำกับดูแลและนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี ภายใต้การบริหารของ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท สำหรับสายงานธุรกิจรายย่อย มี คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย มาเป็นกำลังสำคัญ และสายงานวาณิชธนกิจ นำทีมโดย คุณ สุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส และ คุณพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ

“ทั้ง 4 ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจและสังคม โดยเฉพาะท่านประธานฯ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม ปตท. ที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดของประเทศต่อเนื่องกัน 8 ปี ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ บริษัทในกลุ่ม ปตท.ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลก และล่าสุดยังได้รับรางวัล Best Board of the Year 2019 จากทางสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ (IOD)” ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

นางบุญพรกล่าวว่า ผู้บริหารทุกท่านจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางบริหารบริษัทให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในทุกด้านอย่างมีคุณค่า และมี บรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทหยวนต้าเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าโดยย้ำความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้ากว่า 5 หมื่นราย ด้วยการได้รับการจัดอันดับที่ AA (tha) แนวโน้ม Stable จาก Fitch Ratings Thailand ตลอดจนการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันด้านเงินกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 4.5 พันล้านบาท

การจัดทัพใหม่ครั้งนี้เพื่อรับมือกับสภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการเงินการลงทุนของไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่ให้บริการกับลูกค้าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบโดยการเข้ามาของ Fintech ต่างๆ เช่น Blockchain, Cryptocurrency, Big Data Analytics, Machine Learning, AI และอื่น ๆ  ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการเงินและการลงทุน สามารถทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้าย คือ นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนมากขึ้น แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

“โบรกเกอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางอีกต่อไป ในที่สุดจะถูก Disrupt ด้วย Technology ดังนั้นโบรกเกอร์ที่ยังคงทำธุรกิจอยู่ได้จะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะทำวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส”

นางบุญพรกล่าวว่า การสร้างความแตกต่างในตัวบุคลากร (People) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน เนื่องจากการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า/บริการ (Products) และกระบวนการให้บริการ (Process) ทำได้ยากเพราะเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมเข้มงวดด้วยกฎระเบียบจากทางการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดแข็งของบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันที่มีสาขากว่า 400 แห่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ดีที่สุดในระดับโลกด้วยกระบวนการให้บริการ (Process) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลาการ (People) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการลงทุนทั่วโลก ดังคำขวัญของกลุ่มที่ว่า “We Know Asia”

นางบุญพรกล่าวว่า นอกจากการพลิกโฉมเสริมทัพผู้บริหาร ยังมีการพลิกโฉมการให้บริการรูปแบบใหม่ มาเป็นการให้บริการแบบครบวงจร (จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะการลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) เพื่อช่วยบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า ด้วยบริการใหม่ในชื่อ Yuanta Private Wealth Management Service ซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์พันธกิจ 3 ประการ

- พันธกิจแรก คือ การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในอุตสาหกรรมตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ

- พันธกิจที่สอง คือ การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองรูปแบบการลงทุนที่ทันสมัย และให้บริการได้ทุกมุมโลกแบบไร้รอยต่อและในทุกช่องทางแบบที่เรียกว่า Anytime Anywhere

- พันธกิจที่สาม คือ การทำให้นักลงทุนที่มาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการใช้บริการ

การจัดเสริมทัพในครั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างบริษัทให้เติบโตเข้มแข็งและก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและ มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นให้บริการด้านการวางการแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ด้วยความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสรรสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ ดังคำที่ว่า Yuanta…We Create Fortune

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store