NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
ปฏิทินสอบ TCAS63 สำหรับ dek63 สอบวันไหนอะไรยังไง มาดูเลย
หมวด: Campus

ปฏิทินสอบ TCAS63 สำหรับ dek63 สอบวันไหนอะไรยังไง มาดูเลย

 • 449
 • 0
 • 0
Campus

dek63 ต้องเตรียมตัวกันแล้ว เพราะว่าล่าสุดนั้นทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศ ปฏิทินสอบ TCAS63 พร้อม กำหนดการคัดเลือก 5 รอบ ไม่ว่าจะเป็นวันที่เปิดรับสมัคร, วันประกาศผล, วันยืนยันสิทธิ์ และ วันสละสิทธิ์ ออกมาเป็นที่เรียบร้อย เรามากาปฏิทินรอกันเลยดีกว่าว่าสนามรบของเหล่านักเรียน dek63 นี้จะอยู่ช่วงไหนบ้าง

รูปแบบที่ 1 Portfolio

รับสมัคร
2-16 ธ.ค. 62

ประกาศผล
28 ม.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์
30-31 ม.ค. 63

สละสิทธิ์
3-4 ก.พ. 63

 • ไม่ใช้คะแนนสอบ
 • เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดอื่นๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่มีการสอบ
 • สามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

รูปแบบที่ 2 Quota

ประกาศรับสมัคร
6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63

ประกาศผล
22 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์
22-23 เม.ย. 63

สละสิทธิ์
24-25 เม.ย. 63

 • มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง
 • ใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • ทปอ. กำหนดให้จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ. ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในรอบ2, 3 และ 5 ได้
 • สาขาวิชาสามารถดึงคะแนนจาก สทศ. มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนนสามัญ 9 วิชา คะแนน GAT, PAT และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่ายโครงการพิเศษเขตพิเศษของประเทศ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
 • ส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ประกาศรับสมัคร
17-27 เม.ย. 63

ประกาศผล
9 พ.ค. 63

สัมภาษณ์
11-15 พ.ค. 63

สละสิทธิ์
18-19 พ.ค. 63

 • สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงินแยกอิสระสามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ
 • ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่นๆ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย

วิธีการ

 • นักเรียนเลือกได้ 6 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รูปแบบที่ 4 Admission

ประกาศรับสมัคร
9-20 พ.ค. 63

ประกาศผล
29 พ.ค. 63

สัมภาษณ์
1-5 มิ.ย. 63

สละสิทธิ์
7-8 มิ.ย. 63

 • การใช้สัดส่วน GPAX ONET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2564 คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปี
 • สาขา ทันตแพทย์ ขอปรับน้ำหนัก (ตั้งแต่ 2561)
  GAT 20% -> 20%
  PAT2 30% -> PAT1 10% + PAT2 20%
 • ตั้งแต่ปี 2561 มีกลุ่ม 10 กลุ่มแพทยศาสตร์ วิชาเฉพาะแพทย์ 30%, 9 วิชาสามัญ 70% โดยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30% ONET 5 วิชาไม่น้อยกว่า 60%
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท. นักเรียนโครงการอื่นๆ

วิธีการ

 • นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา
 • สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับ ตามข้อตกลงองค์ประกอบของ Admission
 • การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-Clearing

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก
30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63

ประกาศผล
12 มิ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์
14-15 มิ.ย. 63

 • แต่ละมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร และพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิธีการ

 • สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
 • จัดสอบเพิ่มเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่ต้องการ
 • สถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบการบริหารจัดการสิทธิ์
ข้อมูล : ทปอ.

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store