NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
(ภาพสาระ) ความรู้.."เรื่องภูเขาไฟ"
หมวด: Campus

(ภาพสาระ) ความรู้.."เรื่องภูเขาไฟ"

  • 552
  • 0
  • 0
สาระอัปเดต

.

มากกว่าร้อยละ 75 ของภูเขาไฟบนโลก คือ ประมาณ 637 ลูก จาก 850 ลูก เป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "วงแหวนของไฟ" (Ring of Fire)

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store