NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
หมวด: Business

แบงก์ชาติส่งเสริมการใช้เงินจ๊าตและเงินบาท-เชื่อมโยงบริการทางการเงิน

  • 0
  • 0
การเงินธนาคาร

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ H.E. U KyawKyawMaung ผู้ว่าการ ธนาคารกลางเมียนมา (Central Bank of Myanmar) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก (IMF-WBG Annual Meetings 2019) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี H.E. U Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง (Ministry of Planning and Finance) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ ได้แก่

1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้เงินจ๊าตและเงินบาทสำหรับการชำระธุรกรรมระหว่างไทยและเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้เงินบาทและเงินจ๊าตเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างสองประเทศ

2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงินและการชำระเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาการชำระเงินภายในประเทศและเชื่อมโยงบริการทางการเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store