NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
บันทึกเป้าหมายในชีวิต
หมวด: Life

บันทึกเป้าหมายในชีวิต

  • 547
  • 0
  • 0
สโนว์

บันทึกเป้าหมายในชีวิตว่า ฉันต้องการอะไรบ้าง

1. เก็บเงินซื้อ iPad gen 7 

2. เรียนให้จบมีงานดีๆทำ 

3. อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ทั้งภายนอกและภายใน 

4. อยากจะอ่านหนังสือ เดือนละ 1 เล่ม

5. อยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบภายใน 1 ปี

6. อยากจะลดเวลาในการเล่นมือถือและคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง

7. อยากจะจดสรุปในแต่ละวิชาที่เราเรียน ลงในสมุด

8. อยากหาสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือ รัก และทำแล้วความสุข

9. อยากจะปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของตัวเอง

10. อยากจะวางแผนตารางชีวิตของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store