NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เรื่องสำคัญ
หมวด: Life

เรื่องสำคัญ

  • 538
  • 22
  • 0
loukkonlek

บนโลกอันกว้างใหญ่ โลกที่มีผู้คนมากมาย โลกที่ไม่ได้มีแค่เราอยู่คนเดียว การทำความรู้จักคนใหม่ ๆ เป็นเรื่องสำคัญ 

การเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ 

การทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญ 

การให้เกียรติกันเป็นเรื่องสำคัญ 

การให้เป็นเรื่องสำคัญ 

การรับเป็นเรื่องสำคัญ 

การมีน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญ 

การถนอมน้ำใจกันเป็นเรื่องสำคัญ 

การไม่สร้างความอึดอัดเป็นเรื่องสำคัญ 

การอยู่ในเขตของตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญ 

การไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ  

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store