NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
เพราะความล้มเหลว ทำให้เราเติบโต
หมวด: Life

เพราะความล้มเหลว ทำให้เราเติบโต

  • 1.1K
  • 1
  • 0
แมลงปอปีกเงิน

เพราะความล้มเหลว ทำให้เราเติบโต

ความล้มเหลวจะทำให้เราได้เรียนรู้ ว่าเราผิดพลาดตรงไหน

เรียนรู้จากความล้มเหลว แก้ไข และพัฒนา เข้าใจและเติบโต

อย่ากลัวที่จะล้มเหลว

เพราะความล้มเหลว จะทำให้เราเติบโต

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store