NOOZUP

Download NOOZUP
App Store Play Store
5 หลุมพราง ขัดขวางความสำเร็จเด็กเก่ง
หมวด: Campus

5 หลุมพราง ขัดขวางความสำเร็จเด็กเก่ง

  • 0
  • 0
ฐ.ฐาน

ทำไมเด็กเก่ง ถึงไม่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรให้เด็กเก่งด้วย และประสบความสำเร็จด้วย สิ่งที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขคือ หลุมพรางแห่งความสำเร็จของเด็กเก่ง ทั้ง 5 ประการต่อไปนี้

1. เด็กเก่ง มักจะจดจ่อกับเรื่องที่ตัวเองทำได้ดี เรื่องที่เก่ง หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เฉพาะด้านที่เก่ง จนบางครั้งไม่ยอมให้คุณค่ากับทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทางแก้ไข: หาหนทางในการประยุกต์จุดแข็งมาเสริมจุดอ่อน เช่นถ้าเรียนได้ดีในห้อง เสริมความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการสอนผู้อื่นหรือเรียนเป็นกลุ่มบ้าง

 

2. การทำงานเป็นทีม บางครั้งเป็นอุปสรรคสำหรับเด็กเก่ง ทั้งจากตัวเด็กเองที่อาจรู้สึกว่าทีมไม่เข้าใจหรือคิดได้ช้า และจากทีมที่อาจไม่กล้าท้วงติงเด็กเก่งในกลุ่ม ทำให้การทำงานเป็นทีมของเด็กเก่งอาจไม่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้

ทางแก้ไข: เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความรู้สึกและความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล รวมทั้งตัวเราเองด้วย

 

3. เด็กเก่ง อาจมีความมั่นใจและยึดติดในความคิดและการตัดสินใจของตนเอง บ่อยครั้งที่อาจทำให้ขาดความยืดหยุ่นและกลายเป็นการหลีกเลี่ยงในบางเรื่อง เนื่องจากคิดว่าตัวเองเก่งหรือมีคุณค่ามากกว่าสิ่งหรือคนคนนั้น

ทางแก้ไข: การที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากคนที่ไว้วางใจ จะทำให้เด็กเก่งสามารถปรับปรุงความคิดและพฤติกรรมเหล่านี้ได้

 

4. เด็กเก่ง เป็นคนเบื่อง่าย เมื่อทุกอย่างมันดูง่าย เด็กก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ขัดขวางการเรียนรู้ในบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปได้

ทางแก้ไข: เรียนรู้ในหลายๆ ด้านของชีวิต ทั้งกีฬา งานอดิเรก งานจิตอาสา

 

5. เด็กเก่งมักจะคิดลึก จนบางครั้งกลายเป็นคิดมาก จนอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้า เพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์วิจัยไปเสียทุกอย่าง

ทางแก้ไข: เรียนรู้จากการปฏิบัติ ลงมือทำและเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาต่อไป

 

ขอให้พ่อแม่ที่มีลูกๆ เรียนเก่ง เป็นเด็กเก่ง ได้เข้าใจหลุมพรางเหล่านี้ และช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เหมาะสม เด็กเก่งในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอน

Related Content

Recommended by NoozUP

Apple Store Play Store