NOOZUP

Menu

เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ NoozUP

   บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทในเครือ (“เรา”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความอื่นใด (“เนื้อหา”) ใน NoozUP (“บริการ”) เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเราหรือของพันธมิตรของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจมีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และ การอนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาได้บนบริการของเราด้วยตนเอง (UGC) (หากมี) เท่านั้น
   เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในกรณีที่เราเป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในส่วนใดๆของบริการของเรา เช่น การให้บริการแบบ UGC เราจะไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล เนื้อหา หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนบริการของเราโดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ทราบถึงแหล่ง ที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิด หรือ มีภาระผูกพันใดๆ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเนื้อหาของท่าน
   เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการอันขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือของบุคคลภายนอก ตลอดจนไม่ส่ง นำเข้า หรืออัพโหลด ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร
   มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผ่านบริการของเรา หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายต่อบริษัท และ บุคคลภายนอก บริการของเราจัดให้มีขึ้นโดยปราศจากค่าสิทธิและอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” (as is basis) โดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทฯไม่รับรองว่าบริการและเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านบริการจะ
   (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา
   (ข) ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคนิคหรือด้านใดก็ตาม
   (ค) มีความเหมาะสม (ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม) สำหรับบุคคลทั่วไป
   (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ผู้ใช้บริการต้องรับความเสี่ยงจากคุณภาพและผลจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากบริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น
   นอกจานนี้ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแฮก หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันอยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือ ไม่ใช่ความผิดของเรา เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
   หากท่านพบว่ามีเนื้อหาบนส่วนใดในบริการของเราไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ ละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของท่าน ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทาง legal@noozup.me หรือ ช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายในบริการนี้โดยเรายินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับท่านต่อไปอย่างไม่ล่าช้า
   เราขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่ออ่านได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

   เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนบริการนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และหรือเจ้าของเนื้อหา(แล้วแต่กรณี)
   ผู้ใช้บริการจะไม่ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย หรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือเจ้าของเนื้อหาก่อนล่วงหน้า
เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกนักเขียนบน NoozUP Writers

   บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทฯในเครือ (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ NoozUP ทั้งบนแอปพลิเคชั่นและบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันประกอบไปด้วยบทความ รูปภาพ คลิปวีดีโอที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือจัดหามา และให้รวมถึงระบบซอร์ฟแวร์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอนจนอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านการสมัครสมาชิก NoozUP Writers ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“บริการ”) โดยที่บริษัทฯได้จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก NoozUP Writers ให้ทุกท่านทราบ ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ประการใด ทั้งนี้เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกโดยกดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกดังต่อไปนี้

1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ NoozUP Writers
ในการสมัครบริการกับทางบริษัทฯ ท่านได้อ่านและเข้าใจอย่างถี่ถ้วนโดยตลอดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ NoozUP Writers ที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้บนทั้งแอปพลิเคชั่นและบนคอมพิวเตอร์ โดยที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก NoozUP Writers ในการเขียนและจัดทำบทความ บทประพันธ์ กลอน เนื้อร้อง ทำนองเพลง รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียงประกอบบทความ โดยให้รวมถึงการเล่าเรื่อง การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า (“เนื้อหา”) แก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ร่วมกับบริษัทฯ และท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก
   2.1 ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะ (ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเอง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดหามาสำหรับการตอบรับแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก (ข) คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในการลงทะเบียนนั้นหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัทฯ มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบริษัทฯ แก่ท่าน ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
   2.2 บริการของเรามีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุกว่า 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น กล่าวคือ หากบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก NoozUP Writers บนบริการของบริษัทฯ บุคคลนั้นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองก่อนสมัครใช้บริการ ในกรณีที่ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะและมีอายุระหว่าง 7-15ปี ท่านต้องจัดส่งหนังสือให้ความยินยอมแก่บริษัท พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง และของตัวท่านเอง และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม นอกจากนี้ในกรณีที่ท่านมีอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ในที่นี้ยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครใช้บริการ) ท่านรับทราบและรับรองว่า การที่ท่านสมัครสมาชิกเข้าร่วมเป็น NoozUP Writers และ/หรือนิติกรรมใดๆ กับบริษัทฯ เป็นการที่ท่านกระทำไปโดยสมฐานานุรูปและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรซึ่งมีผลผูกพันท่านโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านได้อ่านโดยเข้าใจถึงสิทธิ์ที่ท่านมีอยู่และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้และจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท่านจัดหามาให้ได้รับความเสียหายและ/หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะลบ (Delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ ของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบริษัทฯและบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่มีกรณีใดๆ ที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการดังกล่าว ทั้งสิ้น

4. ข้อตกลงการใช้บริการ
   
4.1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยท่านขอรับรองว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเนื้อหาที่จะนำมาเผยแพร่บนบริการ รวมถึงในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก NoozUP Writers ท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้าของท่าน และ/หรือเนื้อหาของท่านได้โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาค่าเสียหาย ค่าเรียกร้อง ค่าตอบแทน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวเองทั้งสิ้น (หากมี)    
4.2 NoozUp Writers ให้บริการแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น การเขียนและจัดทำเนื้อหาเพื่อการค้าต่อ หรือการขายบริการเสริมแอบแฝงโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือถือเป็นการฝ่าฝืนทั้งสิ้น ท่านได้ตกลงยินยอมว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลเนื้อหา ซึ่งท่านได้ส่งเข้ามาไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกส่งมาจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านหรือของบุคคลผู้ริเริ่มนั้น บริษัทฯจะไม่รับประกันในความถูกต้องสมบูรณ์และคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงท่านตกลงที่จะไม่กระทำการหนึ่งการใดตามที่ระบุไว้ในข้อ ก-ฏ ตลอดการเข้าร่วมเป็นสมาชิก NoozUP Writers มิฉะนั้นท่านตกลง และรับทราบที่จะรับผิดชอบในความเสียหาย และการฟ้องร้องคดีความที่อาจเกิดมีขึ้นจากการกระทำการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว        
ก. ใช้บริการเพื่อการทำจดหมายลูกโซ่ จดหมายโฆษณา จดหมายที่มีข้อความไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางด้านการค้า หรืออื่นๆ        
ข. เก็บหรือสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับความยินยอม        
ค. สร้างหลักฐานหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปลอม หรือกระทำการใดๆ ก็ตาม เพื่อหลอกลวงผู้อื่นและบริษัทฯ ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาและผู้ส่งเนื้อหานั้น
ง. ส่งเนื้อหาผ่านบริการโดยผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวโทษขู่เข็ญ คุกคาม สร้างความเสียหาย ลามก หยาบโลน รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนเนื้อหาที่มีลักษณะดูหมิ่น ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ หรือ อันมีลักษณะก่อให้เกิดความเกลียดชัง        
จ. ส่งเนื้อหาใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือสถาบันอื่นรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่างๆ โดยการคัดลอกเนื้อหาใดๆ ของผู้อื่นที่ปรากฏอยู่บนบริการ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ บริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ หรือของสมาชิกท่านอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการนำมาดัดแปลงเนื้อหามาจากที่อื่นเล็กน้อยแล้วนำมาแอบอ้างเป็นของตน        
ฉ. ส่งเนื้อหาใดใดที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และผู้อื่น        
ช. ขัดขวาง แทรกแซง หรือรบกวนเครือข่ายของบริการ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของเครือข่ายนั้น        
ซ. พยายามฝ่าฝืนเข้าสู่บริการของบัญชีผู้อื่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของบริการ โดยมิได้รับอนุญาต หรือ รบกวนการใช้งานของสมาชิกอื่น        
ฌ. นำเข้า หรืออัพโหลดข้อมูล หรือทำให้มีอยู่ซึ่งเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตมาภายใต้สัญญา ข้อตกลง หรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับ        
ญ. กระตุ้นหรือกระทำด้วยวิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งยอดผู้รับชมเนื้อหาของท่านด้วยวิธีการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเหรียญอิเลกทรอนิกส์ (Coin) ที่ใช้สำหรับแลกค่าตอบแทนในการเขียน และจัดทำเนื้อหาภายใต้บริการนี้
ฎ. กระตุ้นหรือกระทำด้วยวิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งจำนวนไลค์ (Like) หรือการแสดงความคิดเห็น (Comment) ในลักษณะที่เป็นการรบกวน หรือแซกแทรงระบบปฏิบัติการบนบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม        
ฏ. ทำการปล่อยข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มา หรือข่าวลวงอันก่อให้เกิดความโกลาหลแก่ผู้ใช้บริการอื่น รวมถึงบทความที่ท่านเขียนขึ้นอันมีลักษณะทำให้ผู้อ่านคล้อยตาม หรือเชื่อตาม เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของเนื้อหาข่าว หรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือสนับสนุนความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงนั้น    
4.3 ท่านตกลงว่าลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาดังกล่าวให้บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับท่าน (Co-ownership) โดยที่ต่างฝ่ายต่างมีอิสระที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวที่ท่านส่งเข้ามาไม่ว่าในเชิงการค้าหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้ประโยชน์ และ/หรือกระทำการใดๆ ต่อเนื้อหานั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย    
4.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดมูลค่าเหรียญ (Coin) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวที่ใช้สำหรับคิดคำนวณแลกเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนในการจัดส่งเนื้อหาเข้ามายังบริการของบริษัทฯได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และดุลพินิจของบริษัทฯให้เป็นที่สุด โดยให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนที่ระบุไว้สำหรับการเข้าร่วมสมาชิก NoozUP Writers บนบริการนี้แล้ว    
4.5 หากปรากฏว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. หรือบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัทฯ เห็นว่าเนื้อหาของท่านมีความไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาของท่านออกจากบริการของบริษัทฯ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

5. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริการที่ไม่ได้มาจากสมาชิก NoozUP Writers เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
       
6.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกใชับริการนี้เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย        
6.2 บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7. ข้อจำกัดความรับผิด
หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการทั่วไป และ/หรือสมาชิก NoozUP Writers ท่านอื่น และให้รวมถึงจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกนี้ของท่านเอง บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น โดยที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหาย และสูญหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของท่าน

8. การรับรอง
บริการนี้จัดให้มีขึ้นโดยปราศจากค่าสิทธิและอยู่บนพื้นฐาน “ที่เป็นอยู่” (as is basis) โดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริการของบริษัทฯ เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านเนื้อหาระหว่างท่านในฐานะสมาชิก NoozUP Writers กับผู้อื่น บริษัทฯ ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับท่านในฐานะเจ้าของเนื้อหา หรือข้อความใด ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ทราบถึงแหล่ง ที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาที่มาจากท่านทั้งหมดได้ ดังนั้น ไม่มีกรณีใดๆ ที่เราจะรับผิด หรือ มีภาระผูกพันใดๆ แทนท่าน

9. การโฆษณา
   
9.1 ท่านตกลงที่จะไม่ทำการโฆษณา และ/หรือ รีวิวสินค้าใดๆ ที่ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ผ่านบริการของบริษัทฯ ในเชิงพาณิชย์กับบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะทำการรีวิวสินค้าใดๆที่ท่านได้ใช้จริงหรือต้องการแนะนำสินค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยว ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าไม่ได้ทำการโฆษณาในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ หากท่านฝ่าฝืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการไม่อนุมัติการนำเนื้อหาของท่านเข้าสู่บริการ และในกรณีตรวจพบภายหลังและพิสูจน์ได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหานั้นๆ ออกจากบริการทันที
9.2 ในการขึ้นโฆษณาใดๆ บนบริการนี้ ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในหน้าอ่านเนื้อหาของท่านหรือแทรกอยู่ระหว่างเนื้อหาของท่าน และหรือหน้าอื่นๆบนบริการ โดยท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ในการขายโฆษณาใดๆ บนบริการนี้โดยไม่ต้องแบ่งปันรายได้ที่เกิดมีขึ้นกับท่าน นอกจากค่าตอบแทนจากการแลกเหรียญ (Coin) ที่ระบุไว้ในบริการนี้

10. สิทธิของผู้ให้บริการ
สมาชิก NoozUP Writers ทุกท่านเข้าใจและรับทราบว่าในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัท และบุคคลภายนอก บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธชำระค่าตอบแทนหรือการแลกเหรียญ (Coin) ที่ท่านพึงได้รับโดยให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้สิทธิปฏิเสธดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในการเรียกร้องจากท่านสำหรับค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบุคคลภายนอก (ถ้ามี)

11. ข้อตกลงความรับผิด และบทกำหนดโทษ
   
11.1 ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดการเป็นสมาชิก NoozUP Writers ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายหรือสูญหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และบุคคลภายนอกไม่ว่าการฝ่าฝืนหรือละเมิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม    
11.2 นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก NoozUP Writers ของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่ความร้ายแรงของกรณีโดยที่ดุลพินิจของบริษัทฯ ให้เป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิต่อไปในการใช้เนื้อหาใดๆ ของท่านซึ่งถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสมาชิก NoozUP Writers ที่ท่านได้ส่งเข้ามาก่อนหน้า แม้ว่าการเป็นสมาชิก NoozUP Writers ของท่านจะถูกระงับไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

12. การยกเลิกบริการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ และ ลบเนื้อหาบนบริการของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ แก่ท่านจากการยกเลิกบริการนี้ เว้นแต่ค่าตอบแทนที่ท่านพึงจะได้รับบนบริการนี้ ทั้งนี้ ท่านตกลงยอมรับตามนโยบาย และ เงื่อนไขการชำระค่าตอบแทนในกรณียกเลิกบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการถูกอัพเดทเมื่อ 13 มิถุนายน 2562