สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีสถาบันอะไรบ้างที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารทำหน้าที่อะไรบ้าง

สถาบันการเงินหมายถึงหน่วยงานธุรกิจในระบบการเงินที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินและให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าโดยการรับฝากเงิน ระดมทุน ปล่อยกู้ การประกันภัยและกันลงทุนลงทุน ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยยว่าสถาบันการเงินมีอะไรบ้างและจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินในปี 2024 ได้มีการแบ่งประเภทของสถาบันการเงินออกเป็น 2 ประเภทตามรูปแบบบริษัทได้แก่ประเภทแรกคือ บริษัทรับฝากเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์รวมทั้งบริษัทเงินทุนต่าง ๆ ด้วยและประเภทที่สองคือ บริษัทไม่รับฝากเงินโดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือที่รู้จักกันในชื่อของ non-bank ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งการให้ข้อมูลทางเครดิตของลูกค้าด้วยโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่างสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 2567 มีอะไรบ้าง

หลายคนอาจจะสงสัยว่า non-bank มีอะไรบ้างซึ่งถ้าหากจะให้ยกตัวอย่างของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือ non-bank ที่ให้บริการทางด้านการเงินในปัจจุบันตามหน่วยงานที่กำกับดูแลสามารถแยกสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารออกมาได้ดังนี้ อันดับแรกได้แก่สถาบัน

ทางการเงินไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นต้น อันดับที่สองสถาบันทางการเงินไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง เช่น กองทุนต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทพิโกไฟแนนซ์ด้วย อันดับที่สามสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับของ กลต.เช่นบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ อันดับที่สี่สถาบันทางการเงินไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับของ คปภ. เช่น กองทุนรวมบริษัทประกันภัย และสุดท้ายคือสถาบันทางการเงินไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารทำหน้าที่อะไรบ้าง

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทยโดยส่วยใหญ่จะเป็นการทำหน้าที่ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและการปล่อยสินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดยรายละเอียดของสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะถูกควบคุมให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและรัฐบาลซึ่งการขอสินเชื่อและบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการปล่อยสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับธนาคารแต่เอกสารและข้อกำหนดทางด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะไม่เข้มงวดเท่ากับการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยถ้าหากเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการทางด้านการเงินกับสถาบันทางการเงินไม่ใช่ธนาคารควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลของสถาบันทางการเงินไม่ใช่ธนาคารนั้นให้เข้าใจก่อนขอรับบริการทางด้านการเงิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top